RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu numer 13 w Tarnobrzegu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.
  Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Przedszkole nr 13 w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem poczty: p13@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie: 158232811.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.
 3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa, w szczególności:
   1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
   2)ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
   3)ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
   4)ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
   5)ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
   6)ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
   7)ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
   8)ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   9)rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (ze zmianami);
  2. wykonania umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub związanym z ważnym interesem publicznym (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. g RODO)w związku z wykonaniem zadań przez Administratora, wynikających z ww. przepisów prawa;
  4. wykonania zadania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. d RODO) oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO);
  5. określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody – w zakresie określonym w treści zgody (podstawami prawnymi przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
   W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja wynikających z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, również w okresie kształcenia na odległość w Przedszkolu (celem przetwarzania danych jest kształcenie dzieci z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wymienionymi wyżej przepisami prawa regulującymi kształcenie dzieci na odległość).
 4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
  2) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).
 5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora, po upływie którego dane osobowe zostaną usunięte w sposób oraz w trybie przewidzianym w ww. ustawie oraz wydanej na jej podstawie instrukcji kancelaryjnej Administratora.
 6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
  1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;
  5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.
 7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie – która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem (RODO) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie – której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.
  Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym lub umownym w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, również gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W sytuacji obowiązku podania danych osobowych – ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.
 10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator Danych Osobowych
Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu
reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą w Przedszkolu numer 13 w Tarnobrzegu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną z Panią/Panem korespondencją jest dyrektor Przedszkola Nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu, z siedzibą 39-400 Tarnobrzeg przy ul. Sokolej 8 – zwany dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: p13@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie: (15) 823 28 11.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w minimalnym i niezbędnym zakresie przez Administratora w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji oraz w celu archiwizacji dokumentacji korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO w związku z art. 1, art. 2, art. 68 ust. 1 pkt 1 i innymi ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
  17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej – Instrukcją kancelaryjną (JRWA).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, a następnie w celu archiwizacji dokumentacji korespondencji zgodnie z wydaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej – Instrukcją kancelaryjną (JRWA), po którym zostaną usunięte w sposób przewidziany w ww. przepisach prawa i Instrukcji kancelaryjnej.
 • Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych w oparciu o art. 17 ust. 1 lit. a,c,d,e RODO, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: 00-193 Warszawa,
  Stawki 2), jeśli uzna Pani/Pan że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu prowadzenia korespondencji
  z Administratorem, zaś brak ich podania przez Panią/Pana – uniemożliwi prowadzenie ww. korespondencji
  z Administratorem.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlega profilowaniu przez Administratora, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
(w zakresie działalności Rady Rodziców)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119), zwanego dalej RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Radę Rodziców jest Przedszkole Nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 8, 39-400 Tarnobrzeg – zwane dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem: adres e-mail: p13@oswiata.tarnobrzeg.pl;
  15823281.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Rady Rodziców, a także przysługujących uprawnień w związku z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez Administratora – Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iodjo@um.tarnobrzeg.pl, telefonicznie: 15 81-81-510, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Rada Rodziców przetwarza dane osobowe członków Rady Rodziców, dzieci – wychowanków przedszkola, ich rodziców i opiekunów prawnych, pracowników przedszkola i innych osób, których dane osobowe Rada Rodziców przetwarza w celu wywiązania się z ciążących na niej zadań oraz przysługujących Radzie uprawnień na podstawie przepisów prawa oraz wydanego na ich podstawie regulaminu Rady Rodziców.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
  w celu organizacji działalności Rady Rodziców oraz wykonania uprawnień i ciążących obowiązków
  na Radzie Rodziców w oparciu o przepisy prawa oraz wydany na ich podstawie regulamin Rady Rodziców, tj. w oparciu o art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 niniejszej klauzuli informacyjnej, a po tym czasie w celach wytworzonej w tym celu dokumentacji zawierającej dane osobowe przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz obowiązującej instrukcji kancelaryjnej, tj. przez okres 5 lat, po którym to okresie zostaną usunięte zgodnie z procedurą określoną w ww. przepisach prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują osobom, których dane są przetwarzane (niepełnoletnie dzieci reprezentują ich rodzice/opiekunowie prawni),
  z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii na zasadach określonych
  w art. 15 RODO;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa
  w art. 16 RODO;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.
 1. Podanie Administratorowi danych osobowych oraz ich przetwarzanie przez Administratora w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania jest przepis prawa (art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  – Prawo oświatowe) jest wymogiem ustawowym, zaś brak podania (przetwarzania) danych osobowych skutkować będzie brakiem realizacji zadania związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu przez Administratora, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Administrator Radych Osobowych

Reprezentowany przez Dyrektora Przedszkola Nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook (Messenger)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Przedszkole nr 13 w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg. Z Administratorem kontaktować się można w następujący sposób: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem poczty: p13@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie pod numerem: 15823 28 11. Ponadto przetwarzaniu podlegają także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a Facebook Administratora, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony
  w chwili otwarcia fanpage’a Facebook Administratora – w tym przypadku Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Meta Platforms Inc. (Facebook) są wspólnymi administratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osób, które:
  1) dokonały subskrypcji fanpage`a Facebook Administratora poprzez kliknięcie ikony
  „Lubię to” lub „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, itp.
  2) udostępniły post lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage Facebook Administratora,
  3) przesłały do Administratora poprzez fanpage Facebook lub komunikator Messenger prywatną wiadomość,
  4) odwiedzają fanpage Facebook Administratora lub korzystają z komunikatora Messenger Administratora.
  Administrator przetwarza w minimalnym zakresie podstawowe dane identyfikacyjne, które opublikowane są na profilu osoby zarejestrowanej na portalu społecznościowym Facebook oraz w komunikatorze Messenger.
 4. Administrator przetwarza na Facebook/Messenger dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO– test równowagi dostępny u Administratora), jakimi są:
  1) promocja działalności i wydarzeń Administratora w następujących celach:
  a) prowadzenie fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook,
  b) informowania użytkowników Facebook o prowadzonej przez Administratora działalności oraz promowaniu wydarzeń i osiągnięć dzieci uczęszczających do placówki prowadzonej przez Administratora;
  2) komunikacja za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (w tym Messenger), takich jak komentarze czy wiadomości;
  3) analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje Facebook (Messenger), dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych.
 5. Dane osobowe przekazywane będą podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczonych usług serwisu i utrzymania systemów i programów informatycznych, właścicielowi portalu społecznościowego Facebook (Messenger) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych, z którymi można zapoznać się pod adresem: www.facebook.com/about/privacy.
 6. Dane osobowe udostępnione w postach, wpisach i komentarzach opublikowanych na stronie fanpage’a Facebook Administratora oraz w komunikatorze Messenger będą przechowywane przez Administratora do czasu ustania celów przetwarzania, lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo do czasu usunięcia ich przez autora ww. postu, wpisu lub komentarza. Jeśli nie można usunąć określonego postu, wpisu, komentarza należy niezwłocznie poinformować o tym Administratora. Zawsze można zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage` a Facebook Administratora, a także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na fanpage’a Facebook Administratora oraz w komunikatorze Messenger nie będą archiwizowane przez Administratora poza serwisem Facebook/Messenger. Niezależnie od przechowywania danych przez Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować Meta Platforms Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. (Facebook, Messenger) – właściciel portalu Facebook/Messenger.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą (w przypadku niepełnoletniego dziecka przysługujące dziecku prawa w jego imieniu realizują rodzice albo opiekunowie prawni dziecka), z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
  1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach,
  o których mowa w art. 18 RODO;
  5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa
  w art. 21 RODO. Prawa te będą realizowane zgodnie z zasadami serwisu Meta Platforms Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. (https://www.facebook.com/about/privacy) oraz procedurami ochrony danych Administratora.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie – której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W przypadku przetwarzania danych objętego  współadministrowaniem danymi na Facebook/Messenger
 • głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (Data Protection Commission 21 Fitzwilliam Square South Dublin 2 D02 RD28 Ireland).
 1. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednakże ze względu na zasady działania portalu Facebook oraz komunikatora Messenger jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a Facebook Administratora / korzystania z komunikatora Messenger Administratora, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a Facebook Administratora / komunikatora Messenger przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook/Messenger.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą podlegać profilowaniu przez Administratora oraz Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Meta Platforms Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. (https://www.facebook.com/legal/terms).

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. (Facebook, Messenger)

 1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Meta Platforms Inc. (Facebook) są wspólnymi administratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage`a Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. za przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach:
  1) posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
  2) zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
  3) zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
  4) zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych osobowych:
  1) posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
  2) zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 5. Facebook Ireland Limited i Meta Inc. udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland Limited oraz Meta Inc. są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Skip to content