RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu numer 13 w Tarnobrzegu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.
  Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Przedszkole nr 13 w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem poczty: p13@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie: 158232811.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.
 3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa, w szczególności:
   1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
   2)ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
   3)ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
   4)ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
   5)ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
   6)ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
   7)ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
   8)ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   9)rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
   10)rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz pozostałe akty wykonawcze do ww. ustaw;
  2. wykonania umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub związanym z ważnym interesem publicznym (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. g RODO)w związku z wykonaniem zadań przez Administratora, wynikających z ww. przepisów prawa;
  4. wykonania zadania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. d RODO) oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO);
  5. określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody – w zakresie określonym w treści zgody (podstawami prawnymi przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
   W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja wynikających z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, również w okresie kształcenia na odległość w Przedszkolu (celem przetwarzania danych jest kształcenie dzieci z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wymienionymi wyżej przepisami prawa regulującymi kształcenie dzieci na odległość).
 4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
  2) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).
 5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora, po upływie którego dane osobowe zostaną usunięte w sposób oraz w trybie przewidzianym w ww. ustawie oraz wydanej na jej podstawie instrukcji kancelaryjnej Administratora.
 6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
  1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;
  5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.
 7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie – która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem (RODO) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie – której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.
  Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym lub umownym w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, również gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W sytuacji obowiązku podania danych osobowych – ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.
 10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator Danych Osobowych
Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu
reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą w Przedszkolu numer 13 w Tarnobrzegu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną z Panią/Panem korespondencją jest dyrektor Przedszkola Nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu, z siedzibą 39-400 Tarnobrzeg przy ul. Sokolej 8 – zwany dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: p13@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie: (15) 823 28 11.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: iodjo@um.tarnobrzeg.pllub listownie na adres siedziby Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w minimalnym i niezbędnym zakresie przez Administratora w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji oraz w celu archiwizacji dokumentacji korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO w związku z art. 1, art. 2, art. 68 ust. 1 pkt 1 i innymi ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
  17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej – Instrukcją kancelaryjną (JRWA).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, a następnie w celu archiwizacji dokumentacji korespondencji zgodnie z wydaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej – Instrukcją kancelaryjną (JRWA), po którym zostaną usunięte w sposób przewidziany w ww. przepisach prawa i Instrukcji kancelaryjnej.
 • Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych w oparciu o art. 17 ust. 1 lit. a,c,d,e RODO, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: 00-193 Warszawa,
  Stawki 2), jeśli uzna Pani/Pan że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu prowadzenia korespondencji
  z Administratorem, zaś brak ich podania przez Panią/Pana – uniemożliwi prowadzenie ww. korespondencji
  z Administratorem.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlega profilowaniu przez Administratora, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Skip to content