Stowarzyszenie

W dniu 06 października 2010 r. z inicjatywy Rodziców uchwałą nr 1/2010 zostało powołane Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu (numer KRS 0000375120), z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Sokolej 8.

Zgodnie z uchwałą nr 1/2010 Stowarzyszenie reprezentował zarząd w składzie:

 1. Pan Jan Maciurzyński – prezes
 2. Pani Iwona Grosicka-Dybus – sekretarz
 3. Pani Agnieszka Wojas – skarbnik
 4. Pani Ewa Michałeczko
 5. Pan Piotr Gospodarczyk

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili:

 1. Pani Dorota Wyrzykowska-Pycior
 2. Pani Małgorzata Korczak – sekretarz
 3. Pan Arkadiusz Błasiak

W dniu 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana w zarządzie. Obecnie zarząd reprezentuje następujący skład:

 1. Pan Przemysław Kuraś – prezes
 2. Pani Katarzyna Małecka – sekretarz
 3. Pani Anna Piątek – skarbnik
 4. Pani Ewa Michałeczko
 5. Pan Piotr Gospodarczyk

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 1. Pani Małgorzata Rokoszewska-Ćwiękała
 2. Pani Małgorzata Korczak
 3. Pan Arkadiusz Błasiak

Stowarzyszenie posiada Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola nr 13 w Tarnobrzegu w treści przyjętej w dniu 06.10.2010r. Posiada też logo.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań Przedszkola nr 13 w Tarnobrzegu.

Numer rachunku bankowego, na który można wpłacać darowizny: 97943400022001100560460001

Adres e-mail: spp13tbg@wp.pl


 

OGŁOSZENIE

Informujemy Rodziców i wszystkie zainteresowane osoby, że składka członkowska Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu na rok 2015 wynosi 20zł. Pieniądze można wpłacać do skarbnika Pani Anny Piątek bądź przekazać za pośrednictwem nauczycielek w poszczególnych grupach.

Można też wpłacić przelewem na konto: BS O/TARNOBRZEG 97943400022001100560460001

Zachęcamy również Rodziców nie będących członkami do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

 


 

 


Kolędy i pastorałki już na płycie

Miło nam poinformować, że ukazała się już nasza pionierska płyta z nagraniami dzieci i pracowników naszego Przedszkola!

Płyta została wydana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Nr 13.
Serdecznie zapraszamy do jej zakupu, jako cegiełki na rzecz w/w Stowarzyszenia.

Koszt cegiełki to 6,99 złotych.

Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup nowej atrakcji na przedszkolny plac zabaw.

Płyty można nabyć w naszym Przedszkolu.


 

Osoby zainteresowane wsparciem działań naszego Stowarzyszenia mogą również wpłacać darowizny na numer rachunku bankowego podanego wyżej.

 


 

Ogłoszenie

Informujemy, że składka członkowska Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu na rok 2012 wynosi 20 zł. Pieniądze prosimy wpłacać do skarbnika Pani Agnieszki Wojas bądź przekazać za pośrednictwem nauczycielek w poszczególnych grupach. Można też wpłacać przelewem na podane wyżej konto bankowe.

Zachęcamy również osoby zainteresowane nie będące członkami o przystąpienie do naszego Stowarzyszenia.

 


 

 

STATUT

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola nr 13 w Tarnobrzegu i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i ma osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą miasto Tarnobrzeg. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań Przedszkola nr 13 w Tarnobrzegu, w tym w szczególności:

 1. Popularyzacja idei działań na rzecz dobra dzieci.
 2. Wszechstronne działanie na rzecz zwiększenia świadomości środowisk lokalnych odnośnie praw dziecka.
 3. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, fizyczny oraz duchowy dzieci.
 4. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Przedszkola nr 13 w Tarnobrzegu.
 5. Aktywizacja, integracja i zwiększenie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami oraz problemami Przedszkola.
 6. Uczestniczenie dzieci w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju.
 7. Poznawanie historii.
 8. Działalność ekologiczna.
 9. Popularyzacja nauki języków obcych wśród dzieci.
 10. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.
 11. Inicjowanie różnych form współpracy przedszkola z rodzicami dzieci.
 12. Podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a przede wszystkim profilaktyki uzależnień i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
 13. Promowanie integracji z Unią Europejską.
 14. Działania na rzecz idei rozwoju demokracji.
 15. Działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 17. Działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Udział w realizacji Programów, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej, badawczej, informacyjnej i edukacyjnej.
 4. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, jednostkami edukacyjnymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działaniami na rzecz dzieci.
 5. Nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
 6. Gromadzenie funduszy przeznaczonych na wsparcie Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu i jego wychowanków.
 7. Organizowanie konferencji, akcji, konkursów, festynów i szkoleń.
 8. Poszukiwanie sponsorów, darczyńców, fundatorów.
 9. Składanie wniosków o dotacje do organizacji międzynarodowych, zagranicznych i krajowych.
 10. Wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy Przedszkolu.
 11. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i działaniom Przedszkola.
 12. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla dzieci, rodziców, wychowawców w zakresie statutowej działalności stowarzyszenia.
 13. Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność: kulturalną i towarzyską, jak też integrującą członków stowarzyszenia, sponsorów i darczyńców.
 14. Inne zgodne z prawem działania prowadzące do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem zainteresowanym działalnością Stowarzyszenia
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 3. nie toczy się przeciw niej postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie
 4. deklaruje swoją aktywną działalność w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia.

§ 10

O przyjęciu do Stowarzyszenia i utracie członkostwa decyduje Zarząd Stowarzyszenia przy pomocy stosownej uchwały.

§ 11

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

 1. nie wypełnienia jednego z warunków § 9 pkt 1 – 3
 2. prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych
 3. nie opłacania składek członkowskich
 4. uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, która może być podjęta w przypadku:
  a) działania na szkodę Stowarzyszenia
  b) umyślnego naruszenia postanowień Statutu
  c) rezygnacji z członkostwa.

§ 12

Od decyzji o utracie członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania właściwej decyzji. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 13

 1. Składki członkowskie, których wysokość ustala Walne Zebranie należy wpłacać do 31 grudnia każdego roku.
 2. Nie opłacenie składek członkowskich powoduje automatyczną utratę członkowstwa Stowarzyszenia.

§ 14

Każdy członek Stowarzyszenia, posiada bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

§ 15

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
 2. wypowiadać swoją opinię na temat działalności Stowarzyszenia
 3. poprzeć pisemnie nowo wstępującego członka Stowarzyszenia.

§ 16

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. postępować zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia
 2. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Organami władzy Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 2. Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej z dwu tygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym.
 3. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia
 6. podejmowanie uchwał w innych sprawach będących przedmiotem obrad
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia
 9. wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia ponad wartość 500.000,00 PLN.

§ 21

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 22

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:
  a) Zarządu Stowarzyszenia
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
  c) na pisemny wniosek minimum 2/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku i winno obradować tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

 1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od trzech do ośmiu członków. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, skarbnika i sekretarza. Pracą Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
 3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 4. Posiedzenia Zarządu, wszystkie decyzje i rozstrzygnięcia są protokołowane.
 5. Dokumenty i pisma Stowarzyszenia nie zawierające oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia może podpisywać jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia, Sekretarz lub Skarbnik.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. określenie kierunków działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania
 2. powoływanie i rozwiązywanie biura stowarzyszenia
 3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 5. opracowywanie preliminarzy wydatków
 6. uchwalanie rocznego planu pracy Stowarzyszenia
 7. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu
 8. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli pracy Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do trzech członków, którzy wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w roku.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności
  b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień
  c) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania
  d) składanie Walnemu zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą sprawować innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do członków Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów z tytułu pełnienia swojej funkcji.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 27

Środki finansowe Stowarzyszenia składają się z:

 1. wpływów ze składek członkowskich
 2. dotacji i subwencji
 3. darowizn i zapisów
 4. dochodów z własnej działalności gospodarczej.

§ 28

Działalność gospodarczą Stowarzyszenie może prowadzić według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 29

 1. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
 2. Zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Sekretarz Zarządu.
 2. Zarząd może uchwałą udzielić pełnomocnictwa innym osobom do reprezentowania Zarządu, podpisywania pism i dokumentów w ściśle określonych sprawach.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia uwzględniając jego cele statutowe.
 3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Skip to content