Działania edukacyjne

Przedszkole realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Naszym celem jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wartości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

W pracy dydaktyczno – wychowawczej realizujemy program wychowawczy Papież uczy nas oraz wykorzystujemy wybrane programy wychowania w przedszkolu:

3 – latki:

Entliczek, pentliczek. Ku dziecku. Program wychowania przedszkolnego Barbary Bilewicz – Kuźnia i Teresy Parczewskiej

4 – latki:

W kręgu zabawy. Program wychowania przedszkolnego Jadwigi Pytlarczyk

5 – latki:

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspierającej rozwój aktywności dzieci Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba – Żabińskiej

6 – latki:

Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej.

 

W pracy z dziećmi wykorzystujemy założenia z wielu programów i projektów:

Programy własne nauczycielek:

 • Będę przedszkolakiem – program adaptacyjny
 • Dziecko w świecie wartości
 • Świat kolorów wokół dziecka
 • Ziemia – mój dom
 • Pan policjant Ci pomoże

Programy własne opracowane na podstawie innych metod:

 • Czytanie z dziećmi 3, 4, 5 – letnimi na podstawie elementów metody Glenna Domana
 • Wprowadzenie dziecka w świat pisma na podstawie elementów metody Ireny Majchrzak
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania czytaniem w oparciu o sojusz metod oraz przygotowanie do nauki pisania

Projekty edukacyjne organizowane przez różne instytucje:

 • Czyste powietrze wokół nas – program antynikotynowy
 • Mamo, tato! Wolę wodę!
 • Basiowy Bal Pasiastych
 • Bal księżniczek
 • Kubusiowi przyjaciele natury
 • W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku
 • Akademia Aquafresh

Przeglądy twórczości dziecięcej:

 • Wielka scena, mali artyści
 • Wszystkie dzieci nasze są
 • Jasełkowa radość
 • Podziel się sercem, podziel się złotówką
 • I Ty możesz zostać Św. Mikołajem
 • Niedziela Palmowa dla bliźniego

Kontakt ze sztuką teatralną:

 • przedstawienia teatralne
 • widowiska muzyczne

Konkursy plastyczne, muzyczne i inne.

Skip to content