RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu numer 13 w Tarnobrzegu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.
  Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Przedszkole nr 13 w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem poczty: p13@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie: 158232811.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.
 3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa, w szczególności:
   1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
   2)ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
   3)ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
   4)ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
   5)ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
   6)ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
   7)ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
   8)ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   9)rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
   10)rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz pozostałe akty wykonawcze do ww. ustaw;
  2. wykonania umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub związanym z ważnym interesem publicznym (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. g RODO)w związku z wykonaniem zadań przez Administratora, wynikających z ww. przepisów prawa;
  4. wykonania zadania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. d RODO) oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO);
  5. określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody – w zakresie określonym w treści zgody (podstawami prawnymi przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
   W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja wynikających z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, również w okresie kształcenia na odległość w Przedszkolu (celem przetwarzania danych jest kształcenie dzieci z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wymienionymi wyżej przepisami prawa regulującymi kształcenie dzieci na odległość).
 4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
  2) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).
 5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora, po upływie którego dane osobowe zostaną usunięte w sposób oraz w trybie przewidzianym w ww. ustawie oraz wydanej na jej podstawie instrukcji kancelaryjnej Administratora.
 6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
  1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;
  5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.
 7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie – która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem (RODO) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie – której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.
  Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym lub umownym w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, również gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W sytuacji obowiązku podania danych osobowych – ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.
 10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator Danych Osobowych
Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu
reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Tarnobrzegu

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą w Przedszkolu numer 13 w Tarnobrzegu

Skip to content